TKT

TKT e международно призната квалификация, предназначена за преподаватели по английски език в държавните и частни училища.

Акцентът е поставен върху терминологията и методиката на преподаване на английскии език. Сертификатът дава възможност за допълнително израстване в професионален план както на утвърдените преподаватели, така и на неопитни такива и е една от възможностите за придобиване на Пета професионално-квалификационна степен (Чл. 58, ал.2, т.4 от Наредба 12 / 26.09.2016 г.).
Изпитът се предлага в серия от модули, всеки от които може да бъде взет самостоятелно и независимо от останалите или в комбинация.
Резултатите след всеки положен модул излизат две седмици след изпита, като всеки кандидат получава оценка по скалата от 1 до 4 в зависимост от успеваемостта при положения тест.
• Основни модули – всеки тест е с продължителност от 80 мин., за които трябва да се покрият 80 въпроса:
ТКТ Module 1 – основи на усвояване на материала и преподаване в чуждоезиковото обучение
TKT Module 2 – планиране на урок и употреба на допълнителни източници при чуждоезиковото обучение
TKT Module 3 – управление на процесите в класната стая
• Специализирани мoдули:
TKT CLIL – за учители, преподаващи общообразователни предмети на английски език
TKT YL – преподаване на деца от началния образователен курс.

Регистрирай се за изпита ТКТ.